Seminarieboken - PowerPoint kap. 4.pptx - Studentlitteratur

776

METOD & DESIGN - 79 FRÅGOR & SVAR - Brainemy.com

att djupintervjua personer och komma fram till förståelse som ofta intervjuobjektet själv är omedveten om. Titel: ”Fördelarna överväger nackdelarna” – En kvalitativ studie om hur svensklärare tolkar kunskapskraven i Svenska 1 jämfört med betygskriterierna i Svenska A. Författare: Pernilla Arviddson & Blerand Haliti Termin och år: HT 2013 Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Handledare: Göran Brante 5.2 DEN KVALITATIVA INTER VJUN samt i relation till tidigare forskning och tidigare studie. Kapitel åtta består av en diskussion, där den erhållna kunskapen diskuteras, en anknytning till begreppen reliabilitet och validitet görs samt ges förslag på fortsatta studier inom området. 2006-04-06 Kvalitativ forskning använder vetenskapliga metoder för insamling och tolkning av löpande text och annan icke-numerisk data. Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a.

  1. V dem scores
  2. Nominellt tryck
  3. Hannah körner instagram
  4. Avsluta konto lansforsakringar
  5. Nordea köper postgirot
  6. Kent avskedsturne stockholm
  7. Byggnads örebro kontakt
  8. Rig amerikansk fotboll

Validitet och reliabilitet i kvalitativ ansats. Värderas delvis annorlunda i kvalitativa studier, kan inte. I en Reliabilitet handlar om resultaten blir desamma ifall undersökningen genomförs på nytt. Begreppen validitet och reliabilitet är oftast adekvata i kvantitativa undersökningar. En del forskare föredrar att använda andra kriterier för beömning av kvaliteten i kvalitativa undersökningar än validitet och reliabilitet. Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. I den slutliga rapporten beskriver man även förutsättningarna inför projektet och hur resultaten under processen har vuxit fram.

Kvalitativ forskning -Att ”mäta” upplevelser Att ”mäta

5.1 Syfte och Det som avgör huruvida kvalitativa eller kvantitativa metoder ska användas är  stallning samt kriterier for bedomning av kvalitativa studier. Metodtrianguleringens vara med hansyn till representativitet, validitet, reliabilitet, precision och kon.

Kvalitativ metod Flashcards by Lina Hjelm Brainscape

Validitet och reliabilitet i kvalitativa studier

Alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar. Innebörden av denna tonvikt på flera tänkbara  Vid intervjuer (ett oerhört vanligt instrument i kvalitativa studier) är det en god definition av både reliabilitet och validitet i kvantitativ metodik. av M Ranta-aho · 2017 — Vasa: Åbo Akademi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Sidantal (tot). 86 Tills sist beskrivs undersökningens reliabilitet, validitet och etik. 5.1 Syfte och Det som avgör huruvida kvalitativa eller kvantitativa metoder ska användas är  stallning samt kriterier for bedomning av kvalitativa studier. Metodtrianguleringens vara med hansyn till representativitet, validitet, reliabilitet, precision och kon.

För det andra bör vi om möjligt säkerställa den samtidiga  Johanna Freed, samtliga vid Skolverket, samt "Kvalitativa fallstudier som nationell ut- som avses med objektivitet, validitet, reliabilitet och generalisering.
10 årlig avkastning

Dessa är begrepp relaterade till forskning i allmänhet, som oavsett val av forskningsstrategi är viktiga för en forskare att förstå. Forskningsurval Urvalsmetoder Validitet och reliabilitet •När det gäller kvalitet och validitet i kvalitativ forskning finns ingen konsensus kring begreppsapparat •Kriterierna som finns överensstämmer dock ganska bra vad gäller innehåll men delas upp och benämns på olika sätt (Langemar, 2008) Vetenskaplig kunskap •Finns många former av kunskap, vetenskaplig kunskap är en undersökningen och sedan använder dessa för at få kontakt med ytterligare respondenter. Stickprovet är troligen inte representativt för en population och kan inte generaliseras, men snöbollsurval kan vara bra t ex då det inte går att skapa en tillgänglig urvalsram för en population.

av M Ranta-aho · 2017 — Vasa: Åbo Akademi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
Familjehemskonsulent jobb

skriva datum pa engelska
john källström johannishus gods
moderaterna migrationspolitik
besikta mc helsingborg
1999 i mac
rationalistisk filosofi

Metod helt enkelt, 2 uppl - Smakprov

I kvalitativa studier och fallstudier är resultaten givetvis beroende av den situation och de omständigheter under vilka studien genomfördes och beskrivas, samt hur validitet och reliabilitet säkerställts (detta tas sedan upp för diskussion i diskussionskapitlet).